GEMEENTE OPMEER - Het college van B&W heeft deze week de Programmabegroting 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. Deze begroting laat zien, dat de gemeente Opmeer een ombuigingsronde van 2,1 miljoen euro moet realiseren. De Programmabegroting bevat daarom maatregelen die tot een stabiel financieel beeld moeten leiden. Dit alles moet in november leiden tot een meerjarig sluitende begroting. Dat doen we met een toekomstgericht beleid dat financieel houdbaar is. De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting op 14 november 2020.

Minder geld en meer taken
De gemeente Opmeer moet in 2020 een ombuigingsronde van 2,1 miljoen euro realiseren. De oorzaken zijn divers. De belangrijkste redenen zijn minder geld van het Rijk en een verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeente. Daarnaast nemen de kosten voor lonen toe door afspraken tussen werkgevers en werknemers in de CAO en zijn de kosten voor het bouwen van de Integraal Kind Centra in Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud in de begroting verwerkt.

Gevolgen voor inwoners en verenigingen
We blijven bouwen aan een gemeente die oog heeft voor de kwetsbare inwoners en die het voorzieningenniveau hoog in het vaandel heeft staan. Het college heeft de mogelijkheden laten onderzoeken om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. Het uitgangspunt is dat de verenigingen en de instellingen zo veel mogelijk worden ontzien. Om de inkomsten te verhogen, stelt het college voor dat de inwoners gemiddeld 18 euro per jaar meer betalen aan gemeentelijke lasten. Deze bijdrage is nodig het huidige voorzieningenniveau in stand te houden.

Landelijk probleem
De tekorten en als gevolg daarvan gedwongen maatregelen komen niet alleen voor in de gemeente Opmeer. Net als andere gemeenten, heeft Opmeer de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheden van het Rijk gekregen en als gevolg van de lagere uitgaven door het Rijk, minder geld voor de uitvoering van haar taken gekregen.