OPMEER - Het college van B&W in Opmeer heeft een sluitende begroting opgesteld. Deze meerjarenbegroting is de eerste van de nieuwe collegeperiode. De focus in deze begroting ligt op verder uitvoeren van het bestaande beleid en toekomstvisie Thuis in Opmeer, met een doorkijk naar ambities uit het coalitieprogramma “Vitaal Opmeer”.

De gemeente Opmeer investeert in het komende jaar in de vijf pijlers die opgenomen zijn in deze toekomstvisie. Dat zijn ‘vitale dorpen in een vitale gemeenschap’, ‘zorgzame gemeenschap’, ‘duurzame toekomst’, ‘aantrekkelijk landschap’ en ‘bereikbaar bestuur’.

Financiën: Ravijnjaar 2026

Nog meer dan andere jaren is er onzekerheid over de inkomsten die Opmeer van het Rijk ontvangt en zijn deze inkomsten erg grillig. Wethouder Financiën Vincent Buis: "In 2023, 2024 en 2025 weten wij waar we aan toe zijn. Echter na Prinsjesdag tasten ook wij nog volledig in het duister hoe wij als gemeente aan geld gaan komen om onze taken uit te voeren in 2026. Deze onzekerheid is onwenselijk en wij houden daarom nauwlettend in de gaten met welke oplossingen het Rijk gaat komen voor de gemeenten.”

Hogere kosten

De afgelopen jaren kenmerkten zich door bijna "reguliere" onzekerheden, zoals de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en op het terrein van financiering vanuit het Rijk. Gemeenten werden ook geconfronteerd met een wereldwijde pandemie. Daarbij komt dat er wereldwijd een forse stijging is van de prijzen van grondstoffen en energie. Dit wordt versterkt door de oorlog in Oekraïne.

Dit samen leidt allereerst tot onzekerheid en stijging van de dagelijkse kosten bij inwoners en ondernemers. De prijsstijgingen hebben aan de andere kant ook effect op de gemeentelijke begroting. De huidige inflatie in Nederland gebaseerd op Consumenten Prijs Index (CPI-augustus 2022) is met 9,9% zeer hoog.

Wethouder Financiën Vincent Buis: “Wij houden niet vast aan een trendmatige verhoging, maar wijken af naar een lager percentage van 5%. Dit om de kosten van de gemeente op te vangen en niet onnodig de tarieven sterk te verhogen en burgers te belasten. Hierbij kan Opmeer haar behoedzame grondhouding bij het beleid en beheer van de gemeentelijke financiën behouden en doen we wat binnen onze mogelijkheden ligt om de gevolgen van deze prijsstijgingen enigszins te beperken.”

Blijven investeren in Opmeer

Door financieel solide beleid is het in Opmeer mogelijk om -ondanks de onzekerheden- in te blijven zetten op een Opmeer waar men prettig kan wonen en werken. Zo houdt Opmeer de regie in handen door zich in te zetten voor gebiedsontwikkeling en het aanjagen van woningbouw. En door een gemeente te blijven waar het veilig is, met goede voorzieningen die beschikbaar blijven voor de inwoners.

Kindcentrum

Wethouder onderwijs Robert Tesselaar: “Opmeer is een gemeente waar kinderen veilig en prettig kunnen opgroeien en alle kansen krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Kwalitatief goede schoolgebouwen zijn hierin van belang. Er worden twee kindcentra gebouwd. Voor kindcentrum Spanbroek-Opmeer wordt in 2023 beoogd om de ruimtelijke procedure af te ronden en de omgevingsvergunning af te geven. Voor kindcentrum Hoogwoud is de planning om in het eerste kwartaal te starten met de bouw, waarbij de oplevering is beoogd in het 2

e

kwartaal van 2024. Ook is de planning om in 2023 een meerjarige nota Sociaal Domein aan te bieden aan de gemeenteraad en verder in te zetten op een doorontwikkeling van de wijksteunpunten.”

Woningbouw en duurzaamheid

Opmeer investeert in de organisatie om woningbouw te stimuleren en te versnellen. Er zijn veel plannen van gemeente en particulieren. “Wij maken werk van onze ambitie om woningbouw te versnellen. Met deze begroting wordt dat mogelijk", vertelt wethouder Herman ter Veen. De verduurzaming van onze samenleving daarnaast is een enorme uitdaging. "Een uitdaging die we aan móeten gaan. Onze generatie dient een leefbare wereld over te geven aan onze kinderen. Dat vraagt inzet van gemeente en van onze inwoners. Dit vraagt ook om keuzes tussen diverse belangen", vervolgt Ter Veen.

Organisatie

Door uitbreiding van wettelijke taken, maatschappelijke ontwikkelingen, ambitie van het coalitieprogramma ‘Vitaal Opmeer’ en de toekomstvisie is uitbreiding van de formatie noodzakelijk om dit te kunnen realiseren. Burgemeester Gerard van den Hengel is trots op de organisatie: “Fantastisch dat de regiekracht van de organisatie kan worden versterkt en dat daardoor alle ambities passen binnen deze begroting”. De gemeenteraad is nu aan zet.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de begroting op 10 november 2022. De begroting is vanaf komende week raadpleegbaar op deze website.