OPMEER - In Nederland is afgesproken dat we in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoten. Dat is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Om dat doel samen te halen zijn veel veranderingen noodzakelijk ook in Opmeer. Iedereen zal daar wel iets van gaan merken. Bijvoorbeeld aardgasvrije wijken, elektrisch rijden of isoleren van woningen. We zien ook het landschap veranderen door de opwekking van schone energie. We moeten het samen doen, met oog voor ieders belangen. We gaan dat doen door o.a. over te gaan naar duurzame energieopwekking met zon en wind.

Opmeer neemt zijn verantwoordelijkheid

In onze Toekomstvisie 2030 (Thuis in Opmeer) staat dat Opmeer zich gaat inzetten voor het klimaat. Wij moeten ons inspannen om daar iets aan te doen. Opmeer gaat investeren in zonne-energie. Bij voorkeur door het benutten van daken. Maar dat is niet voldoende. Er is meer opwekking nodig. Daarom komen er ook zonneweides. In 2030 heeft Opmeer ervoor gezorgd dat wij volop zonne-energie opwekken. In het coalitieprogramma voor de komende 4 jaar staat dat er in 2026 zichtbare resultaten zijn. Die zijn samen met de inwoners gerealiseerd.

En ons landschap dan?

In onze Toekomstvisie staat ook dat wij ons landschap koesteren. Het is een van de kernwaarden van onze gemeente. Dat lijkt op gespannen voet te staan met de realisatie van zonneweiden. Daarom stellen wij als voorwaarde dat zonneweides zo min mogelijk schade doen aan het landschap. Dat kan o.a. door zonneweides met groen te omringen, blijvende mogelijkheden te houden voor het landgebruik onder zonnepanelen door waterberging, gewasteelt of ander gebruik en dat er meerwaarde wordt gegeven aan ons landschap door toevoeging van biodiversiteit, natuur en wandelpaden.

Meerwaarde voor onze inwoners

De inwoners van Opmeer dienen (financieel) voordeel te hebben van zonneweides. Daarom stimuleren wij coöperatieve zonneweides, waar inwoners mede-eigenaar worden en meeprofiteren van de opbrengsten. Tevens kunnen opbrengsten ingezet worden voor maatschappelijke doeleinden.

Zonneweides initiatieven

De gemeente krijgt aanvragen voor de mogelijkheden om zonneweides toe te staan. Kunnen wij hiervoor al een vergunning geven? Nee, dat kan nog niet. Daarvoor is het eerst nodig om samen met onze inwoners een omgevingsvisie te op te stellen. Dat gebeurt in 2023. Daarin staat waar en onder welke voorwaarden zonneweides mogelijk zijn in ons landschap. Dit plan is de opvolger van het huidige bestemmingsplan. De voorwaarden in dit plan is voor de gemeente de meetlat om te beoordelen of initiatieven voor zonneweides een vergunning krijgen.

Doe mee!

De inwoners van Opmeer worden uitgenodigd om mee te denken bij het opstellen van een omgevingsvisie. Dat is het moment waarop wij met elkaar bepalen hoe onze leefomgeving er uitziet. Daarin worden wensen, ideeën en knelpunten besproken die u inbrengt. Er worden belangenafwegingen gemaakt, die uiteindelijk leiden tot een besluit in de gemeenteraad.


Wij starten het participatietraject in 2023. Wij doen hierover aankondigingen via onze gemeentelijke website en in de huis-aan-huisbladen. Voor het gebied Hoogwoud-Oost starten wij hier al in oktober mee.

Wij raden u ook aan om actief betrokken te zijn bij initiatieven voor zonneweides. Ga met de initiatiefnemers in gesprek. Deel uw ideeën. Bespreek de knelpunten en kom samen met initiatiefnemers tot oplossingen. Breng uw belang in en weeg dit af door het belang om de klimaatverandering tegen te gaan door vermindering van de CO2 uitstoot. Want uiteindelijk gaat het daarom. Met elkaar hebben wij de opdracht om onze aarde leefbaar te houden.